Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:803

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer;
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 och 12 §§ lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

En anordning som anges vara en säker anordning för signaturframställning får släppas ut på marknaden eller användas för att skapa en kvalificerad elektronisk signatur endast om den uppfyller kraven i 3 §. En prövning av om kraven är uppfyllda ska göras av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Med en prövning enligt första stycket likställs en prövning av ett organ som anmälts för samma ändamål av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  Innan en certifikatutfärdare ingår avtal om att utfärda ett kvalificerat certifikat ska certifikatutfärdaren skriftligen och på ett lättbegripligt språk informera motparten om

 1. begränsningar och andra villkor för användning av certifikatet,

 2. frivillig ackreditering eller certifiering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/932)

  2)

  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

  och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, och

 3. förfaranden för klagomål och avgörande av tvister.

Informationen enligt första stycket får överföras elektroniskt.

Informationen ska göras tillgänglig också för annan som är beroende av certifikatet och som begär att få den.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:803

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)