Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:831

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 36 och 42 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 tar emot medel på konto ska ha en betalningsberedskap som är tillräcklig med hänsyn till rörelsens art och omfattning. Bolagets eller företagets system för hantering av uppgifter om kunder och deras insättningar ska vara sådana att bolaget eller företaget utan dröjsmål kan sammanställa en fullständig och tillförlitlig förteckning över samtliga kunder som har medel på konto hos bolaget eller företaget och deras respektive insättningar.

När medel tas emot på konto, ska en skriftlig överenskommelse om detta träffas med kunden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,

 2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

 3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

 4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

 5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

 6. dokumentation enligt 12 §,

 7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

 8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

 9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 15 §,

 10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

 11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 22 §,

 12. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

 13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och 24 §§,

 14. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

 15. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,

 16. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

 17. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

 18. hantering av kunders order enligt 33 §,

 19. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,

 20. hantering av medel enligt 35 §,

 21. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 36 §,

 22. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 § andra stycket, och

 23. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:831

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)