Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:839

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Förordning om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut;
utfärdad den 16 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut att 9 § samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.

Anmälan till Europeiska kommissionen

Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:839

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)