Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:880

Utkom från trycket den 30 juni 2011
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2) Ett moderföretag till ett fondbolag behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en investeringsfond som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, om bolaget utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

2)

Senaste lydelse 2009:352.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om investeringsfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3) . Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande förvaltningsbolag som inte har säte i en stat inom EES.

3)

EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:880

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)