Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:881

Utkom från trycket den 30 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster;
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2) Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

2)

Senaste lydelse 2011:767.

 1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd epost,

 2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

 3. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG3)

  3)

  EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG4)

  4)

  EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

  , och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring5)

  5)

  EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG6)

  6)

  EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

  ,

 4. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,

 5. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

 6. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

 7. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:881

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)