Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:883

Utkom från trycket den 30 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 a §

2) Frågan om tillstånd enligt 2 § får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

2)

Senaste lydelse 2009:361.

  1. ett i det landet auktoriserat utländskt kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller värdepappersföretag, eller ett i det landet hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3)

    3)

    EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

    ,

  2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

  3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:883

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)