Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:885

Utkom från trycket den 30 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1)

Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065) och kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28, Celex 32010L0044).

dels att 8 kap. 19, 25 och 42 §§ samt 24 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 22 a och 22 b §§, av följande lydelse.

19 §

3) Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av följande grupper som en jämbördig motpart:

3)

Senaste lydelse 2008:283.

 1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,

 2. kreditinstitut,

 3. försäkringsföretag,

 4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om investeringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

 5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,

 6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som regleras i lagstiftning i det landet,

 7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första stycket 13 och 14,

 8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga organisationer, samt

 9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som professionella kunder enligt 16 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

 1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och

 2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professionell kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

22 a §

Ett värdepappersinstitut som förmedlar fondandelar enligt 2 kap. 1 § 1 och 2 eller ger råd enligt 2 kap. 1 § 5 till en kund ska, utan att kunden begär det, tillhandahålla kunden faktablad i god tid innan avtal ingås.

22 b §

Ett värdepappersinstitut ska till varje kund skyndsamt lämna sådan information som anges i 4 kap. 12 § första stycket fjärde meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder och som institutet får från ett fondbolag, förvaltningsbolag eller annat värdepappersinstitut.

25 §

4) Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

4)

Senaste lydelse 2008:283.

 1. tjänsten avser

  a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES,

  b) penningmarknadsinstrument,

  c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,

  d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag, eller

  e) andra okomplicerade finansiella instrument,

 2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt

 3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

42 §

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

5)

Senaste lydelse 2011:831.

 1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 1 §,

 2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

 3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

 4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

 5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

 6. dokumentation enligt 12 §,

 7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

 8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

 9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 15 §,

 10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

 11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 22 §,

 12. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kunderna,

 13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

 14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och 24 §§,

 15. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

 16. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,

 17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

 18. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

 19. hantering av kunders order enligt 33 §,

 20. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,

 21. hantering av medel enligt 35 §,

 22. mottagande av medel på konto enligt 36 §,

 23. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 § andra stycket, och

 24. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde stycket.

2 §

6) Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett värdepappersbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

6)

Senaste lydelse 2009:365.

 1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, eller försäkringsföretag, eller ett i det landet hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)7)

  7)

  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

  ,

 2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

 3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:885

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)