Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:894

Utkom från trycket den 5 juli 2011
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)2)

1)

Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 2, 3, 5 och 18 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 20 §§ och 11 kap. 7 §, samt en rubrik närmast före 6 kap. 20 § av följande lydelse.

3) Bolagsverket ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats.

3)

Senaste lydelse 2004:304.

Rätten ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om sparbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med överskott. Beslutet ska fattas i samband med att konkursen avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman.

Ett beslut om likvidation enligt 2 § gäller omedelbart.

4) I ett ärende enligt 2 § första stycket ska Bolagsverket förelägga sparbanken, Finansinspektionen samt de huvudmän och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande inom en viss tid. Föreläggandet ska delges sparbanken, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före utgången av den utsatta tiden.

4)

Senaste lydelse 2010:1949.

5) Ett beslut om likvidation ska registreras. En sparbanksstämma eller domstol som beslutar om likvidation ska genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten.

5)

Senaste lydelse 2000:819.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

6) Om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan överskott, är sparbanken upplöst när konkursen avslutas.

6)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Var sparbanken i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvidationen fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med överskott.

Bevis om tillskott till garantifond eller till grundfond, som ska återbäras, medför rätt till utdelning först efter övriga fordringar i konkursen, inklusive fordringar på grund av sparbankens förlagsupplåning. I fråga om den inbördes förmånsrätten mellan dessa fondmedel ska 12 § gälla.

Överklagande av Bolagsverkets beslut om likvidation

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 2 § första stycket får överklagas till tingsrätten i den ort där sparbankens styrelse har sitt säte. Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden om likvidation enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:894

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)