Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1001

Utkom från trycket den 20 september 2011
Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter;
utfärdad den 8 september 2011.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 21 §§ förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska ha följande lydelse.

1) I denna förordning avses med

1)

Senaste lydelse 2009:1212.

 • direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)2) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG3) ,

  2)

  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

  3)

  EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112).

 • sälja på distans: sälja en produkt till en användare i ett annat land enligt avtal som, genom kommunikation som uteslutande sker på distans, träffas direkt med användaren och denne användare enligt motsvarande bestämmelser i det andra landet inte är att anse som producent,

 • hushållsprodukter: sådana elektriska och elektroniska produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas bli hushållsavfall,

 • förbehandling: sådan behandling som avses i 27 § avfallsförordningen (2011:927),

 • insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller är ansluten till och dit avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas för att på producentens vägnar transporteras bort och återvinnas eller bortskaffas,

 • energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta vara på den energi som finns i materialet,

 • materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan användning än återanvändning eller energiåtervinning,

 • farliga ämnen och preparat: alla ämnen eller preparat som ska anses farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/2/EG5) , eller Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat6) , senast ändrat genom Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/20087) .

  4)

  EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

  5)

  EUT L 11, 16.1.2009, s. 6 (Celex 32009L0002).

  6)

  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

  7)

  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma betydelse som i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

  När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen inom kommunen ska informationen i fråga om elektriska och elektroniska produkter innehålla upplysningar om

 1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av farliga ämnen i sådana produkter,

 2. innebörden av den märkning som avses i 11 § första stycket 1,

 3. skyldigheten att sortera avfall som utgörs av sådana produkter enligt avfallsförordningen (2011:927) och hur sorteringen ska gå till,

 4. de insamlingssystem som hushållen har tillgång till, och

 5. det återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1001

Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)