Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1110

Utkom från trycket den 22 november 2011
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622);
utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 12 § och 11 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU4, rskr. 2011/12:24.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.

Är gärning som avses i 1, 3 eller 5–9 § att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1110

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)