Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-1212

SFS 2011:1212

Utkom från trycket den 9 december 2011
Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan2) .

2)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1212

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)