Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1216

Utkom från trycket den 9 december 2011
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 och 27 §§ marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2) Lagen tillämpas

2)

Senaste lydelse 2010:719.

 1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,

 2. på sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tvlagen (2010:696),

 3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen3)

  3)

  EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

  , och

 4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4)

  4)

  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36 (Celex 32006L0123).

  .

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare.

Rätten får meddela förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § att gälla tills vidare om

 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och

 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra-fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)