Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:85

Utkom från trycket den 6 mars 2012
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6, 40 och 42 §§ lotterilagen (1994:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

6 §

2) Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater.

2)

Senaste lydelse 2009:1090.

I denna lag avses med

  1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen,

  2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

  3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.

40 §

Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 16 §, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket.

42 §

3) Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet ska bedrivas i flera län eller om 22 § tredje stycket ska tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.

3)

Senaste lydelse 2007:635.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:85

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)