Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:192

Utkom från trycket den 2 maj 2012
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 10 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2) Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 22, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

2)

Senaste lydelse 2008:282.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:192

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)