Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:193

Utkom från trycket den 2 maj 2012
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före 13 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information

3) Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

3)

Senaste lydelse 2006:1387.

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:193

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)