Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:264

Utkom från trycket den 29 maj 2012
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 a § tobakslagen (1993:581)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19, rskr. 2011/12:206.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

19 a §

3) Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

3)

Senaste lydelse 2010:682.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,

 2. kommunen när det gäller

  a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen,

  b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och

  c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

 3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

  Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och

 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:264

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)