Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

Utkom från trycket den 29 maj 2012
utfärdad den 16 maj 2012.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

SFS 2023:383

Definitioner

Termer och uttryck som definieras i naturgaslagen (2005:403) har samma betydelse i denna lag.

Behörig myndighet

Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:1432

Företagsplaner

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Solidaritet vid kris i gasförsörjningen

Rubriken införd g. SFS2018-1432

Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. tekniska åtgärder för att gas ska kunna levereras enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, och

  2. vem som enligt artikel 13 i samma förordning ska ansvara för att

    1. begära solidaritet,

    2. den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och fördelas till dessa kunder, och

    3. skälig ersättning betalas till den medlemsstat som har bidragit med gas.

SFS 2018:1432

Lagring av gas

Rubriken införd g. Lag 2023:383. SFS2023-0383

Den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403) ska, inom ramen för systembalansansvaret, ansvara för att det fyllnadsmål om lagring av gas och den fyllnadsbana med delmål som avses i artikel 6a i förordning (EU) 2017/1938 nås.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den systembalansansvariges ansvar inte ska omfatta fyllnadsbanan med delmål.

SFS 2023:383

Tillsyn

Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att

  1. förordning (EU) 2017/1938 och de åtgärdsplaner och krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och

  2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

SFS 2018:1432

Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och denna lag.

SFS 2018:1432

Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att se till att de föreskrifter och planer som omfattas av tillsynen följs. Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Avgifter

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt förordning (EU) 2017/1938 samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:1432

Överklagande

Ett beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:273

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2018:1432

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018.

SFS 2023:383

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.