Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Utkom från trycket den 29 maj 2012
utfärdad den 16 maj 2012.

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Förordningen är meddelad med stöd av

  • 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §,

  • 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §,

  • 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4–5 a §§,

  • 4 b § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 a §,

  • 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

SFS 2023:385

Behörig myndighet

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:1565

Lagring av gas

Rubriken införd g. F 2023:385. SFS2023-0385

Den systembalansansvariges ansvar enligt 4 b § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning ska inte omfatta den fyllnadsbana med delmål som avses i artikel 6a i förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2023:385

Överenskommelser mellan behöriga myndigheter

Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:1565

Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938

Rubriken införd g. SFS2018-2096

Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § upphävd g. F 2018:1565.

SFS 2018:2096

När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. F 2018:1565.

SFS 2018:2096

Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad.

SFS 2018:2096

Tillkännagivande av krisnivåer

Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2017/1938.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten med all nödvändig information.

SFS 2018:1565

Bemyndiganden

Företagsplaner

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Insamling av information

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

SFS 2018:1565

[Upphävd g. F (2018:1565).]

SFS 2018:1565

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:275

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2018:1565

Denna förordning träder i kraft d. 8 okt. 2018.

SFS 2018:2096

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.

SFS 2023:385

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2023.