Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:374

Utkom från trycket den 15 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

1 §

2) Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

2)

Senaste lydelse 2011:768.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

 5. tillhandahålla betalningsmedel,

 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

 7. medverka vid värdepappersemissioner,

 8. lämna ekonomisk rådgivning,

 9. förvara värdepapper,

 10. driva rembursverksamhet,

 11. tillhandahålla värdefackstjänster,

 12. driva valutahandel,

 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt

 16. tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen3)

  3)

  EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

  .

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:374

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)