Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:163

Utkom från trycket den 15 april 2013
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)2)

1)

Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

dels att 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken före 6 kap. 3 § ska utgå,

dels att 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3) Bolagsverket ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats. Beslutet ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om likvidation kom in till Bolagsverket.

3)

Senaste lydelse 2011:894.

Rätten ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om sparbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med överskott. Beslutet ska fattas i samband med att konkursen avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:163

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)