Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:229

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 a kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) I en sparbank ska minst en revisor som stämman utsett vara auktoriserad revisor.

3)

Senaste lydelse 2004:304.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:229

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)