Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:232

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet;
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i ett företag som driver inlåningsverksamhet.

Minst en revisor som bolagsstämman eller föreningsstämman har utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:232

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)