Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:233

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 §, 12 kap. 6 a § och 19 kap. 7 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

5 §

2) Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Bolaget ska ha en verkställande direktör.

2)

Senaste lydelse 2010:844.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

6 a §

3) En börs ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

3)

Senaste lydelse 2010:844.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

7 a §

4) En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

4)

Senaste lydelse 2010:844.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:233

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)