Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:233

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 5 §, 12 kap. 6 a § och 19 kap. 7 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2) Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Bolaget ska ha en verkställande direktör.

2)

Senaste lydelse 2010:844.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

3) En börs ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

3)

Senaste lydelse 2010:844.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

4) En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

4)

Senaste lydelse 2010:844.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:233

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)