Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:443

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 91 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

91 §

Bestämmelserna i 16 kap. 1 § första och tredje styckena och 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om straff och vite gäller för ömsesidiga försäkringsbolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:443

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)