Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:477

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut;
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut ska ha följande lydelse.

1) Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

1)

Senaste lydelse 2011:839.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:477

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)