Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:564

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2)

1)

Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

dels att rubriken närmast efter 6 kap. 1 a § ska utgå,

dels att 2 kap. 2 § och 4 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

3) Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de överlåtbara värdepapperen utgörs av

3)

Senaste lydelse 2007:535.

 1. andelar

  a) i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller

  b) i en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i 4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

 2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

4) Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk AIF-förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en värdepappersfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond som AIF-förvaltaren förvaltar, om bolaget eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

4)

Senaste lydelse 2011:880.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till

 1. ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om värdepappersfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)5)

  5)

  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

  , eller

 2. en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 eller 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, i fråga om aktier som ingår i en specialfond som förvaltaren förvaltar enligt den lagen eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond.

Första stycket ska också tillämpas på aktier som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som inte har säte i en stat inom EES som motsvarar ett sådant bolag eller en sådan förvaltare som avses i andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:564

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)