Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:575

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling;
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

Om försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 4 §, ska förmedlaren ersätta ren förmögenhetsskada som på grund av detta drabbar en kund, en försäkringsgivare, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag, ett fondföretag, en förvaltare av alternativa investeringsfonder eller någon som härleder sin rätt från kunden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:575

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)