Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:630

Utkom från trycket den 2 juli 2013
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16, 18 b–19 a, 20, 23 a och 25 §§ tobakslagen (1993:581)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

16 §

Tillverkare eller importörer av tobaksvaror ska, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen, till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på hälsan.

18 b §

Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för sådana varor.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

19 §

3) Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

3)

Senaste lydelse 2010:682.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller

  a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och

  b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas,

 2. Folkhälsomyndigheten när det gäller

  a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,

  b) lokaler som avses i 4 §,

  c) varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,

  d) handel m.m. enligt 12–12 d §§,

  e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och

  f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt

 3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a § eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

19 a §

4) Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

4)

Senaste lydelse 2012:264.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,

 2. kommunen när det gäller

  a) de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen,

  b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och

  c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

 3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och

 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

20 §

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem meddelade föreskrifter ska följas.

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas.

23 a §

5) Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

5)

Senaste lydelse 2010:682.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten samt den länsstyrelse och polismyndighet som berörs av beslutet.

25 §

6) Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

6)

Senaste lydelse 2010:682.

Beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat med stöd av 20 § första stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:630

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)