Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:673

Utkom från trycket den 9 juli 2013
Förordning om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;
utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver1) att 1 § förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäller extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326, 812.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG2) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU3) .

2)

EUT L 035, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

3)

EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:673

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Niclas Alsén
(Finansdepartementet)