Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:677

Utkom från trycket den 9 juli 2013
Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257);
utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 och 17 §§, 3 kap. 11 och 13 §§ samt 6 kap. 1 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

1) Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när verket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.

Tillsammans med en anmälan för registrering av försäkringsföretag ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd och godkännande av bolagsordning eller stadgar lämnas.

Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas.

2) Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:677

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Niclas Alsén
(Finansdepartementet)