Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:743

Utkom från trycket den 8 oktober 2013
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2) Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

2)

Senaste lydelse 2013:231.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor, är bestämmelserna om Bolagsverkets förordnande av revisor i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tillämpliga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:743

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)