Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:745

Utkom från trycket den 8 oktober 2013
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 4 §, 12 kap. 37 § och 13 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

Den skyldighet att kalla till bolagsstämma som Bolagsverket har enligt 7 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska för försäkringsaktiebolag i stället gälla för Finansinspektionen.

Den skyldighet att kalla till stämma som Bolagsverket har enligt 7 kap. 7 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för ömsesidiga försäkringsbolag i stället gälla för Finansinspektionen.

Den skyldighet att kalla till föreningsstämma som Bolagsverket har enligt 7 kap. 7 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för försäkringsföreningar i stället gälla för Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:745

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)