Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1052

Utkom från trycket den 17 december 2013
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder;
utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 10 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:30, bet. 2013/14:FiU8, rskr. 2013/14:70.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

10 §

3) Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

3)

Senaste lydelse 2012:192.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1052

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)