Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1055

Utkom från trycket den 17 december 2013
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2011:915.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1055

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)