Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:119

Utkom från trycket den 25 mars 2014
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i tobakslagen (1993:581)2) ska införas två nya paragrafer, 22 a och 22 b §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

22 a §

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 12 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

22 b §

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud enligt 20 och 20 a §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:119

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)