Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:281

Utkom från trycket den 20 maj 2014
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);
utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

2)

Lagen omtryckt 1981:737.

3) Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och värdepappersbolag hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

3)

Senaste lydelse 2011:760.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 2628 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt utländska företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:281

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)