Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:310

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2) Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

2)

Senaste lydelse 2007:1433.

Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss insättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:310

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)