Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:475

Utkom från trycket den 13 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 3 och 18 §§ lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276.

2) En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

2)

Senaste lydelse 2010:572.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall då förutsättningarna för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 2 och 3 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande enheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

3) En upphandlande enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.

3)

Senaste lydelse 2010:572.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:475

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)