Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:476

Utkom från trycket den 13 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 3 och 20 §§ lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276.

3 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 4–10 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

20 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:476

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)