Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:482

Utkom från trycket den 17 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274.

Bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

Särskilda bestämmelser om pantsättning av finansiella instrument finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:482

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)