Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:493

Utkom från trycket den 17 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster

1)

Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande lydelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:493

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)