Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:499

Utkom från trycket den 17 juni 2014
Förordning om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;
utfärdad den 5 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap. 2–4 §§,

  2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,

  3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap. 3–5 §§,

  4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,

  5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas,

  6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

  7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,

  8. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

  9. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§.

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:499

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)