Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:559

Utkom från trycket den 25 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

5 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i en central värdepappersförvarare som är ett privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:559

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)