Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:664

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 6 kap. 57 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster2) orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Senaste lydelse av 6 kap. 5 § 2011:775.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:664

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)