Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:728

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § och rubriken närmast före 27 § pantbankslagen (1995:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Polismyndighetens kontroll

En pantbank är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter ur pantboken till Polismyndigheten. En sådan begäran får avse viss systematisk rapportering till myndigheten.

Pantbanken ska också lämna Polismyndigheten tillträde till pantbankens lokaler för undersökning av pantlagret och granskning av pantboken och de handlingar som ligger till grund för den.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:728

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)