Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:757

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 a, 23 a och 23 b §§ tobakslagen (1993:581)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

19 a §

3) Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

3)

Senaste lydelse 2013:630.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,

 2. kommunen när det gäller

  a) de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen,

  b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och

  c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

 3. kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och

 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

23 a §

4) Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

4)

Senaste lydelse 2013:630.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet.

23 b §

5) Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

5)

Senaste lydelse 2010:682.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:757

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)