Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:850

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 24 § konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2) I lagen (2014:836) om näringsförbud finns bestämmelser om att näringsförbud kan meddelas för vissa överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget.

2)

Senaste lydelse 2010:642.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:850

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)