Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:852

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

7 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:852

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)