Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:970

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2)

Lagen omtryckt 1981:737.

3) När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

3)

Senaste lydelse 2010:1073.

  1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,

  2. ändamålen med behandlingen,

  3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

  4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne, och

  5. vem som har begärt upplysningen.

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/20124) , får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 5. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3 och 4 sändas till honom eller henne.

4)

EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första-tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 1 och 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:970

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)