Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:977

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

13 §

2) Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.

2)

Senaste lydelse 2007:1433.

Avgiften ska motsvara summan av institutets insättningar till den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets kapitalrelation enligt artikel 92 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/20123) .

3)

EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:977

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)